KM sees väljas

Filtreeri

Hind
7 € - 45 €
Saadavus
Puhastuspiiritus 75% pindade puhastamiseks 5L KASUTAMINE
Pihustada pinnale, puhtama tulemuse saavutamiseks lasta 30 sekundit kuni 1 minut mõjuda ning seejärel pühkida paberi või lapiga. Joogikõlbmatu.

Sisaldab etanooli üle 75%
THPUH14278
45.00 € In stock
Puhastuspiiritus 75% pindade puhastamiseks 5L

Puhastuspiiritus 75% pindade puhastamiseks 5L

Tootekood Hind Laoseis Ühik Kogus
THPUH14278 45.00 1 tk - -
Puhastuspiiritus 75% pindade puhastamiseks pihustiga 1L Tootetähis: PUHASTUSPIIRITUS
Ohulaused: Eye Irrit. 2:
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust Flam. Liq. 2:
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

Hoiatuslaused:
P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
P305+P351+P338:

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord P370+P378:

Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti
P501: Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega

TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA:
Ethanol 50 - <75 % Etaandiool 1 - <5 % Butanoon <1 %

NB! Juhime Teie tähelepanu sellele, et seda toodet ei tohi kasutada käte desinfitseerimiseks, vaid ainult pindade puhastamiseks,
sest toode ei sisalda nahakaitsevahendeid.
Toode on ettenähtud kõvade pindade desinfitseerimiseks, melamiin pinnad, laminaat pinnad, töötasapinnad, käsipuud, istepingid jne.
Ei sobi kunstnahale, samuti ei sobi puitpindadele, mis on töödeldud naturaalse peitsi või õliga.

1.4 Hädaabitelefoni number : 112, Mürgistusteabekeskus tel.(+372) 16662
THPUH14296
7.00 € In stock
Puhastuspiiritus 75% pindade puhastamiseks pihustiga 1L

Puhastuspiiritus 75% pindade puhastamiseks pihustiga 1L

Tootekood Hind Laoseis Ühik Kogus
THPUH14296 7.00 109 tk - -
MasterCard VISA